یعد از تو...


دوستت دارم

و غم انگیزست این
عشق

زیرا که می دانم

قایق کاغذی رویاهایم

دیر یا زود

خواهد شد غرق در آب

بیگانه بمان عشق غریبم

هر گاه دلتنگ شدی

میهمان
خیالم شو

و بسپار بوسه هایت را به باد

بدان بعد از تو

خانه ام بر باد استیلدا سپهری

برچسب ها: شعر ، عاشقانه ، شبهای روشن ،
[ چهارشنبه 28 مهر 1395 ] [ 11:18 ق.ظ ] [ یلدا ] [ نظرات () ]
یاد تو


سکــوت من است اندیشیدن به تــو

یاد
تــو شعریســت لطیــف

که می بــرد مرا تا
اوج خــیال

اما صدافسـوس که همیشه


بارانیسـت
انتهای این جاده ی خـیال

ای
دورتریـن نزدیک وجــودم

تــو چه
آسوده نشستــه ای به تماشای باران

ای کاش می دانستــی


من
غــرورم را مدیــون بارانــم

تنــها یادگار
عشقــت

نهال بغضیــست در گوشــه ی
قلبــم

به ثمــر خواهد نشــست روزی این نهال


کاش
آن روز هــم ببــارد بارانیلدا سپــهری

برچسب ها: شعر ، عاشقانه ، شبهای روشن ،
[ پنجشنبه 20 خرداد 1395 ] [ 05:14 ق.ظ ] [ یلدا ] [ نظرات () ]
یلدای بی توامشــب باز می نویســم تــو را

بیــن این همه شعــر یــخ زده

دیــگر کبریــت نمی کشــد خاطراتــت

بر ایــن همه رویای تلــخ

باز هم یلــدا شد و شبــی بلــند

و در این سـوز ســرد

زیر باران نشســته ام

دیــگر فــرق نمی کنــد

چنــد ساعــت است امشــب

وقــتی در این یلـداهای بی تو

من هر پلــی را

       شـکسـ ـ ـته ام پشـــت سرم

 

               یلدا سپهـری

[ دوشنبه 30 آذر 1394 ] [ 10:05 ق.ظ ] [ یلدا ] [ کآمـنـت () ]
دلـــم تنــگ اسـت


قصـه ی دلتنگیــم را

خوانـدم برای قاصـدک

تا برسانــد به کویــت

تا شایــد برای یــک بار

بیایــی به تماشا

تماشاییـست هر لحظه سوختنــم

از روزی که شــدی دنیایــم

دنیا شــد طعــنه ای بزرگ

بر تنهایـی و دلتنگیــم

نتـرس هنــوز هم عاشقــم

ولی مگــر نمی دانــی

عشــق میمیــرد در قفــس

چــون قاصدکهــای خیــسی

که هیــچ گاه نرســید به کویــت

خستــه ام از خواستنــت

دیــگر نمی خواهمــت

پــس چرا باز دلـ ــ ـم تنـ ـ ـگ اسـت

 

یلدا سپـهری[ یکشنبه 24 آبان 1394 ] [ 03:09 ب.ظ ] [ یلدا ] [ کآمـنـت () ]
سهــمِ من از تــو


سهــمِ من از تــو،

بــود انتــظار...

شمــردن ستاره ها تا طلــوع

چشــم به راهی و دلواپســی

خاطــرت هست قــرارمان

ما شــدن در فــرداها

فردایی که هیــچ گاه نیامــد زِ راه

سهــم من از تــو

مــردن بود و بــس

قلبی که مرد کـنار پنــجره

در انتــظار بوســه ای

که بیــاورد باد زتــو

گرفــته است دلــم

چون پنــجره ی باز رو به دیــوار

تنها میــراث به جای مانــده ات

خاکستریــست از عـشـ ــ ــق

و بغضیــست در گـلـ ــ ــو

 

یلـدا سپهــری


[ دوشنبه 11 آبان 1394 ] [ 09:57 ق.ظ ] [ یلدا ] [ کآمـنـت () ]
ســرابزاده ی کـدام سرزمینـی

که هیــچ قــطاری

نمــی رساند مرا به تــو

تو هم دوری و مــحال

مثل تمام آرزوهایــم

یک مکــث عاشــقانه ای

یک اشــتباهِ دوستداشتــنی

در سرزمیــن رویاهایــم

دروغیســت شیرین عشقــت

سرابــسـت انتهای نگاهــت

از من چه میــخواهی ای عشــق

دیگر به خوابــهایم نیــا

در انتــهای خوابــهای مــن

            خورشـیــدی طلـ ـ ــوع نخواهد کـرد

 

                      یلـدا سپــهری


[ چهارشنبه 6 آبان 1394 ] [ 09:56 ق.ظ ] [ یلدا ] [ کآمـنـت () ]
خوابِ بی رویا

باز بی قـرارم مــن

باز هــم تــب دارم

تـب عشــق نیسـت این بار

خســته ام از تــکرار

خســته از قصه های ناتــمام

دل زده از عشقــهای بی فــرجام

تاب نــدارم دیگــر

این سکوت گــوش خــراش را

سنگینــی پلکهایــم

خواب میــخواهد باز

یک خــواب بـی رویا

بر زانــوهای عشــق

کاش باز لالایـی گویــد مادر

تا با آهنــگ دلنشیــنش

پایان یابد قصــه ی این غصــه ها

چــون غصه های کودکــی

که محــو میشد با بوســه ای از مادر

مادر این بار ببنــد پنــجره را

بیــزارم از عشق های پشــت پنجره

نمی دانم کی خشکــید نهال آرزوهایم

نمی دانم کجــای قصــه تمام شدم

ولی هنوز هم عاشقــم

باز موهایــم را ببــاف

باز بوســه بزن بر پیشانیــم

بگــذار برگردم به عشــق

به روزگار کودکــی

خسته ام از همبــازی شدن با گرگــها

بگذار باز باشــم عروســک تـو

باز لالایی بگو که سالهاست بیـــدارم

                               گویی جا مانــده است خوابــهایم

                                                 زیر بالشتـ ــ ـک کودکیــ ــ ـهایــم

 

                                                  یلدا سپهــری

 [ شنبه 11 مهر 1394 ] [ 10:06 ب.ظ ] [ یلدا ] [ کآمــنت () ]
رسم عاشقی


تنهاتر شــدم با نزول اشــکها

دیگر آرامــم نمی کند هیـچ جادویـی

نه سِحــر حرفهایــت

نه آهنگ ترانه هایـت

دیگر هیچ حســی نبست در دنیایــم

چـــرا مـــن؟

من که خود گـم شده بودم در این رویـا

بس نبــود این همه غربــت

دیگر زیبا نیسـت قصه ی چشمهایــت

دروغســت که دنیایــت هست پشت نگاهــم

نگاه دزدانه ات طعـنه ای بیش نیســت بر تنهاییم

خانه ای که ساختــه بودی پشت چشمــهایم

ویرانــه ای بیــش نیســت

خالیســت تا ناکــجا آباد قلبـــم

برهــوتی از بی کســی

در شبهــای خمـاری و بغــض و تنهایــیم

دیگر انتــظار نمی کشــم عبـور شبانه ات را

ای آمـوزگار ِ روزگار ِ عاشقیــم

دیگر بلد شــده ام راه و رسم عشقــت را

                                  دل شکستـــن ها و دل بریـــدن ها

 

                                                 یلدا سپهـــری

 

[ سه شنبه 7 مهر 1394 ] [ 10:54 ق.ظ ] [ یلدا ] [ کآمــنت () ]
رویای خیس


تــو را نوشتــن

 

هنــر شاعــری نمی خواهــد

 

تــو خودِ شعــری

 

که جــاری میشــوی

 

میــان کلامــم

 

گرچه با نامهربانیــت گاهــی

 

مچــاله میشــوی میان خشمهایــم

 

ولــی بــاز باران

 

مینویســد تــو را

 

رویِ این خشــم کاغــذی

 

چــون آهنگــی غم انگیــز

 

برای نواختــنِ قصــه ی

 

                        رویــایِ خـیـ ــ ـسِ مـ ــ ـن


                                    یلداسپهـری

[ یکشنبه 22 شهریور 1394 ] [ 01:35 ب.ظ ] [ یلدا ] [ کامنت () ]
عشق دروغین


بیــمار گشتم، بیمار مستِ نگاه تــو

 

تارک دنــبا شدم و دلبستـــگیــهایم

 

فقــط  به خاطر عشـــق تــو

 

اما صد افســوس حاصلی نداشت عشقــت

 

جــــز سیاهــــی

 

غیرتــت کجا رفت آن گاه که دیــو تنهایـی

 

همبســتر شد با رویاهایــم

 

آن گاه که بود تکـــیه گاهــم

 

 دیــوارهای اتاقــم نه شانه های تــو

 

آن گاه که چون آدمــکی بی جان

 

تماشــا کردم غــروب آرزوهایــم را

 

دگر آیــه ی عشـــق نخوان

 

رستــگار نخواهد شــد این قلــب ملحــد

 

قلبــی که با ترتیل هزار آیـ ـ ـه ی عشـ ـ ـق

 

به تــاراج بـــردی

 

با بر ملا شدن دروغهایـــت

 

شکسـ ـ ــته گشـــت و خـ ــ ـوار

 

رها کــن این آدمـــک خستـــه را

 

رسالـــت عشـــق دروغینــت

 

رسانــد مرا به این سیاهــی

 

نشانه نگــیر این سیاهـــی ها را

 

مونــس سالها تنهاییــست این کلاغــها

 

دگر هیــچ نگــو، من عاشــق سیاهــی شده ام

 

                             عاشـ ــ ـق ایــن کلاغـ ــ ــها

 

 

                                     یلدا سپهــری

 


دلنوشته ای از خودم

[ یکشنبه 15 شهریور 1394 ] [ 01:59 ب.ظ ] [ یلدا ] [ کامنت () ]
آخرین مطالب
صفحات وب

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic