ســرابزاده ی کـدام سرزمینـی

که هیــچ قــطاری

نمــی رساند مرا به تــو

تو هم دوری و مــحال

مثل تمام آرزوهایــم

یک مکــث عاشــقانه ای

یک اشــتباهِ دوستداشتــنی

در سرزمیــن رویاهایــم

دروغیســت شیرین عشقــت

سرابــسـت انتهای نگاهــت

از من چه میــخواهی ای عشــق

دیگر به خوابــهایم نیــا

در انتــهای خوابــهای مــن

            خورشـیــدی طلـ ـ ــوع نخواهد کـرد

 

                      یلـدا سپــهری


[ چهارشنبه 6 آبان 1394 ] [ 09:56 ق.ظ ] [ یلدا ] [ کآمـنـت () ]
رسم عاشقی


تنهاتر شــدم با نزول اشــکها

دیگر آرامــم نمی کند هیـچ جادویـی

نه سِحــر حرفهایــت

نه آهنگ ترانه هایـت

دیگر هیچ حســی نبست در دنیایــم

چـــرا مـــن؟

من که خود گـم شده بودم در این رویـا

بس نبــود این همه غربــت

دیگر زیبا نیسـت قصه ی چشمهایــت

دروغســت که دنیایــت هست پشت نگاهــم

نگاه دزدانه ات طعـنه ای بیش نیســت بر تنهاییم

خانه ای که ساختــه بودی پشت چشمــهایم

ویرانــه ای بیــش نیســت

خالیســت تا ناکــجا آباد قلبـــم

برهــوتی از بی کســی

در شبهــای خمـاری و بغــض و تنهایــیم

دیگر انتــظار نمی کشــم عبـور شبانه ات را

ای آمـوزگار ِ روزگار ِ عاشقیــم

دیگر بلد شــده ام راه و رسم عشقــت را

                                  دل شکستـــن ها و دل بریـــدن ها

 

                                                 یلدا سپهـــری

 

[ سه شنبه 7 مهر 1394 ] [ 10:54 ق.ظ ] [ یلدا ] [ کآمــنت () ]
رویای خیس


تــو را نوشتــن

 

هنــر شاعــری نمی خواهــد

 

تــو خودِ شعــری

 

که جــاری میشــوی

 

میــان کلامــم

 

گرچه با نامهربانیــت گاهــی

 

مچــاله میشــوی میان خشمهایــم

 

ولــی بــاز باران

 

مینویســد تــو را

 

رویِ این خشــم کاغــذی

 

چــون آهنگــی غم انگیــز

 

برای نواختــنِ قصــه ی

 

                        رویــایِ خـیـ ــ ـسِ مـ ــ ـن


                                    یلداسپهـری

[ یکشنبه 22 شهریور 1394 ] [ 01:35 ب.ظ ] [ یلدا ] [ کامنت () ]
زیباتریـن اشتــباه زندگیــم


نمی دانــم چرا دوستــت دارم

 

ای زیباتریـن اشتباه زندگیــم

 

دست خودم نیســت که در دوستت دارمهایم تکــرار میشوی

 

ای گــناه شیــرین عشــق

 

مرا سرزنــش میکنند تا فراموشــت کنم

 

حتی این سرزنشــها را هم دوســت دارم

 

خیــره می شوم بر لبهایی که از تــو می گویند

 

سرزنــش هم شیریــن است با تکرار نام تــو

 

کاش روزی چون گذشته

 

در را باز کنـم و تــو در چاچوب آن ظاهر شــوی

 

با آن نــگاه مهــربان

 

با آن لبخــند دلنشیــن

 

نمی دانـم از کدامـین روز برایــم رویا شـدی

 

اما هنــوز در تقویــم قلبم رقــم میــخوری

 

خاطراتــت را به خاک نسپـرده ام

 

هر روز ردپایــت در خاطراتم پررنگــتر میشـود

 

با تــو بودن محال اسـت و بی تــو بودن عـذاب

 

انگار لحظه ها هم مرا بی تــو نمی خواهند

 

هر لحظه نبودنــت را درد کشیــدم

 

تو از تبار عـشـ ــ ــق بـودی

 

چگونه درد را به من هدیــه کردی

 

هیـچ می دانی بی تــو خنــده بر من حرام شــد

 

خنده هایی که عاشقانه از لبانــم می خریــدی

 

غــم نخور عزیـز

 

این همه اشتباه تقصـیـ ــ ــر تو نبود، تقدیـ ــ ــر من بود

 

صـدای گریه های ما بیــدار نکرد بخـت به خواب رفته ام را

 

می دانم دیـر زمانیست که از دنیای چشمـهایم غــروب کرده ای

 

قســم به روزی که عشقـ ــ ــت در قلبم طــلوع کرد

 

                                              فرامـوشت نخواهــم کرد ای زیباتریـن اشتــباه زندگیــم     
[ پنجشنبه 15 مرداد 1394 ] [ 09:05 ق.ظ ] [ یلدا ] [ کامنت () ]
همسفر جاده ی دلتنگی


دلنشــین ترین ساز برای مــن

 

 صـدای خـنده های توســت

 

جادوی چشمــهایـت

 

مرا به خلســه می بــرد

 

بیــا و باز امشــب

 

همسفــر جاده ی احساسـم باش

 

بدون تــو نه واژه ها کنار هم شعــر میشوند

 

نه ترانه ها بــرای من ترانه می شــوند

 

ببخــش که خاکستریســت دنیایم بدون تــو

 

ببخــش که سر نکردم یک لحـظه را بدون خیال تـو

 

دلگیرم از روزهایی که گذشــت بدون تــو

 

چگونه دلتنــگت نباشــم

 

بدون تــو رسیــدن انصاف نیســت

 

تا ابد مسافــر جاده ی دلتنگیــت خواهـم بود

 

شاید انتــهای این جاده ی خـیال ما را به هم برساند

 

ای همسفــر جاده ی احساســم

 

آن گاه که به عشقــت اقتــدا کردم جز تــو را ندیدم

 

سـ ـ ـوگنـد به عشقــمان همسفــرت خواهــم ماند

 

                            حتی در فاصـ ــ ـله ای به وسعـــت جاده ی دلتنگیـمان

 

 

                                                              یلدا سپهــری

 

 

دلنوشـته ای از خودم

 

 

 

 

[ پنجشنبه 1 مرداد 1394 ] [ 11:12 ب.ظ ] [ یلدا ] [ کامنت () ]
رز سفیـــد


نبودنــت محال اســت

 

هنوز عطــر حضـورت در خانه اســت

 

وقتـی با یک شاخه رز سفــید

 

عشــق را به من هدیــه کردی

 

حســی رویایی و زیبا در من جــوانه زد

 

با همه ی وجــود باورت کــردم

 

چه بی ریا باور کردم که نیـمه ی گم شــده ی منـی

 

شاخه رزی که از دســتان تو ستانــدم

 

تندیــسی شد پرستـیدنی در دنیای کوچــکم

 

قرارمان بر بــودن بـود

 

نـه جــدایـ ــ ــ ـی

 

با رفتـنت بی حســم کردی نسبـت به تمام عشــق های زمیـنی

 

هر روز غــروب خیــره می شـوم

 

بر شاخــه رز سفــید کنار پنــجره

 

سالهاســت که خشکیـــده اســت

 

چــون رویای فرامــوش شــده ی عــشـ ــ ــق

 

چــون غــروری شکسـ ــ ــته

 

چــون قلبــی خســته از تپیـ ــ ــدن

 

                                                                    چــون عشقــی بر باد رفـتـ ــ ــه


                                                                                       

                                                                                           یلدا سپهــری


دلنوشته ای از خودم

[ سه شنبه 23 تیر 1394 ] [ 03:54 ب.ظ ] [ یلدا ] [ کامنت () ]
شبـهای روشـن مـن


آیـه آیـه عشـ ــ ـق را در چشــمانت خوانـدم

 

غـزل غـزل ترانـه ی عشـ ـ ـق را برایــم ســرودی

 

آن گـاه که شاگـرد مکــتب چشمـهایت شـدم

 

تـو مشـق عشــق را به مـن آموخــتی

 

چشمــهایت اســتاد ماهریــست

 

هـر شــب نگاهــت را مــرور میــکنم

 

خــیال عشقــت فانـوس شبــهایم اســت

 

شبــهای روشـ ـ ـن مـن بدون خیـال عشقـت ظلمات خواهـد شد

 

همان یـک نگاه کافــی بود

 

برای یــک عمــر بلاتکلیــفی

 

دوســت داشتنــت شیــرین اســت

 

حتی اگر یک عمــر چون برگهــای پایـیزی

 

زیــر پای عابــران خــرد شــوم

 

تا نــوای دلنــشین عشقــت

 

گــوش رهــگذران را بنــوازد

 

دوســت داشتــنت شیریــن اســت

 

حتـی اگر یــک عمــر یواشــکی در قلبــم بمانی


ای گنــاه شــیرین عشـ ـ ــق

 

                                شبـهای رویایــی مــن فقـط با خیال تــو روشــن اســت


                                                                    یلدا سپـهـری

 

 

دلنوشته ای از خودم

 

 

[ شنبه 20 تیر 1394 ] [ 02:11 ق.ظ ] [ یلدا ] [ کامنت () ]
پـل شکســته


کاش میدانــستم مسافــری

 

                                   نگاهــت گــیرا

 

                                               و آغوشــت گـرم و پرمهــربود

 

                                                                         نه چمــدان داشتــی و نه از رفــتن سـرودی

 

تنــها از عشــق گفتی و از دلدادگـی

 

                                        عــین نم نم بـاران

 

                                                                     نوازشــگر لحظه هایم شــدی

 

                                                                                                             عاشــق باران شــدم

 

از آن هنگامـه ای که زیــر بارش آن باران بهـاری

 

                                عشقــت با اولیــن نگاه در دلــم حــک شد

 

                                                                      قلبــم چـون دریایـی آرام بــود

 

                                                                                     با نگاهــت طوفانی در قلبــم برپا کــردی

 

طوفانــی که هستیــم را ویـران کــرد

 

                         بعد از رفتنــت دیگر چیــزی نخواســتم

 

                                                        جز گوشــه ای دنــج با شعــرهایم

 

                                                                                    تا غصـه هایم را بنویســم و روی آنها بـبارم

 

شاید فقــط یک پــل بودم برای عبـور

 

                                 من زیر گــذر گامهایــت شکـسـتـ ـ ـتم

 

                                                                      دیگر شـعر بازگشــت برایم زمــزمه نکـن

 

                                                                                                               فاصــله ی عشــق من با تــو

 

یک پــل شکسـ ـ ـ ـته اســت

 

                                یک بن بســت بی عــبور

 

                                                             مسافر خســته ی مــن غمگیــن نباش

 

                                                                                                                          من تنــها نیــستم

 

همـدم شبــهای بی قراریــم باران است

 

                                                      باران که مــی بارد تــو می آیــی

 

 

                                                                          یلدا سپهــریدلنوشته ای از خودم

[ چهارشنبه 3 تیر 1394 ] [ 03:20 ق.ظ ] [ یلدا ] [ کامنت () ]
تا ابــد بــمان


در ایـن سیاهــی شــب

 

میــان این هــمه تلخــی

 

آمدنــت روح خســته ام را نـوازش مــی کـند

 

بمــان که بودنــت را دوسـت دارم

 

بمــان که سالهاســت در انتــظار این لحــظه ام

 

چـون رسولی آمـدی از سـوی حضـرت عشـق

 

آمدنــت معجـزه ایســت باورنکردنــی

 

من ایمـان آوردم به حقانیــت عشــق

 

پس با رفتنــت باز در ظلــمات کفر رهایــم نکن

 

بگــذار مـن هم بهشــت را باور کنــم

 

من بهــشت را با تو میــخواهم

 

در آن لحظـه ای که تصویــرم در آیـنه ی چشمـهای تـو باشد

 

تــو بگویــی و من فقـط گوش کنـم

 

بگــو که آمــدی برای همیــشه

 

بـگو که دیـگر در برزخ انتــظار رهایم نمیکــنی

 

بدون تو هر بهــشتی برایـم دوزخ اســت

 

قلــب خســته ام میهـمان دو روزه نمـی خواهد

 

کلــید قلبـم در دستان توســت

 

بمان و صاحــب این ســرای ویــران باش

 

سرایــی که سالهاســت ویرانــش کرده ای

 

بــمان و از نـو بســازش

 

                         آمدنــت رستاخیــزیست در زمســتان قلــبم

 

                                                                             تا ابــد بــمان عشــق رویایــی مــن

 

 

یلدا سـپهـریدلنوشته ای از خودم


 

 

 

 

[ دوشنبه 18 خرداد 1394 ] [ 07:56 ب.ظ ] [ یلدا ] [ کامنت () ]
تنــها آمده ام


در را بـاز کــن

 

                 میخــواهم برایــت بگویـم

 

                                                        برایــت بگویم از آوارگیــم

 

                                                                                                   از بی کســی هایم

 

کاش یارای گـفتنــم باشــد

 

                              کاش تاب شنــیدن داشــته باشــی

 

                                                                         شکســتن این بغــض نفســگیر

 

                                                                                                  بر هم مــیزند نقــش زیــبای عشــق را

 

سالهاســت دلم آواره اســت

 

                                          در را باز کــن

 

                                                             هیچ غریبــه ای نیســت!

 

                                                                                                    نه تمنــایی از عشــق!

 

نه لبخــندی شـیریــن!

 

                            نه نگاهـی زیــبا که قلبــت را بلرزانــد!

 

                                                                      منـم و یک بغــض گلوگیــر

 

                                                                                            نـترس! آن نیز نخواهــد شکســت

 

که اگر بشکنــد قداســت عشقــمان خواهد شکـست

 

                                                 جای این بغــض کنــج همان گورستــان است

 

                                                                                             همان جا که مدفــن آرزوهایم اســـت

 

                                                                                                                      عشــقـت هنــوز مقــدس است

 

با این سیــل ویرانــش نمـی کنم

 

                                                                        تنــها آمده ام

 

                                                                                          تو فقــط در را بــاز کــن!یلـدا سـپهــریپ.ن.دیگــر زیباتــرین نغمــه های عاشقــانه هم قــلب یـخ زده ام را نمی لــرزاند... در برهـوت مـلال انگــیز تنهاییـم یادت تنـها بهانه ی زنـده بودن اســت ای عشــق جاودانــه ام!


دلنوشته ای از خودم

[ یکشنبه 10 خرداد 1394 ] [ 10:50 ب.ظ ] [ یلدا ] [ کامنت () ]
آخرین مطالب
صفحات وب

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic