تبلیغات
شـبـهای روشـن - بهــار خواهــد آمــد
بهــار خواهــد آمــدآمــدنت زیبا بــود

 

با بـهــار آمــدی، فصـل شکفتـن، فصـل عشــق

 

عشــقت در وجـودم قــد کشـید و در قلبــم ریشــه زد

 

دل بستــم به نگاهــت و عشقـت باورم شــد

 

شــدی دار و نـدار قلــب تنهایــم

 

چه قــدر عمر با هم بودنـمان کوتاه بــود

 

با اولیــن پاییـز از نگاهـم کـوچ کــردی

 

عشقــت بـهار عمــرم و هدیــه خــدا بود

 

مگــر خدا هدیــه اش را پس میگــیرد؟

 

باور نــدارم باز تنــها شــده ام

 

بـاور ندارم خــدا قلبـم را این گونه آواره بخــواهد

 

می گوینــد از سنــگ شـــده ام

 

بگــذار هر چه میخواهــند بگوینــد

 

مــن برای تــو همان شیشــه ام

 

هـمان شیــشه ای که با اندکی بی مهریــت خواهد شکســت

 

برگـرد و در بن بســت انتــظار رهایم نــکن

 

این قــلب خــسته دیــگر با هیچ  نگـاهی نمی لـرزد

 

تمام لحـظه های بـهار چشــم به راهـت بودم

 

پــس چــرا نیامــدی؟

 

کاش چشــمانت ره می سـپرد از پی دلی دیـگر

 

و مهــرت از ســینه ام کوچ میــکرد

 

کاش قلبــت وفــادار نبــود

 

با یاد دوستــت دارمهـایت دلخــوشم

 

گفتــی منتظــرت بمانــم

 

به حرمـت وفای چشمــهایت چـشم انتــظارت میــمانم

 

                                                  تسلیــم خزان پایـیز و کـولاک زمســتان نخــواهم شـد

 

                                                         و ایــمان دارم بــهــار خواهــد آمــد

 

 

یلدا سپــهـریدلنوشته ای از خودم

 

 

[ شنبه 23 خرداد 1394 ] [ 11:10 ب.ظ ] [ یلدا ] [ کامنت () ]
آخرین مطالب