تبلیغات
شـبـهای روشـن - فقــط تــو را مینـــویسم
فقــط تــو را مینـــویسم


هیــچ گاه فرامـوش نمیــکنم

 

                                   غــروب دلگــیر رفتنــت را

 

                                                                کاش پــشت سـرت را نگـاه نمی کــردی

 

                                                                                           کاش اشــکِ روی گونه هایــت را نمی دیــدم

 

من همان لحظـه ای مــُردم

 

                                که غــرور مردانــه ات شکســت

 

                                                           آن هنگامــه ای که این دنیــای سنگــدل

 

                                                                                          تمنــا را در چشمــهای خیســمان ندیــد

 

قــرار بود پناهــم باشــی

 

                           حالا دیــوارهای اتاقــم پناهــم شده اســت

 

                                                                       گفتــی مــرا به خــدا میسـپاری

 

                                                                                                                    نه بــاور نمی کــنم!

 

حســودتر از آن هســتی که حـتــی به خـدا بسپــاریم

 

                         اگــر مرا به خدا سپــرده بودی نبودنـت دیـوانه ام نمی کـرد

 

                                                    در اوج بی کسی به امـــید بازگشـت، دستانـم را رها کـردی

 

                                                                                افسـوس که امیــدت واهـی و بازگشــتت مـحال است

 

می بــینی چـه به روزم آورده ای

 

                                        هــر شــب تــو را مینــویسم

 

                                                                              مــن که شــاعــر نیســتم

 

                                                                                                                     فقــط تــو را مینـــویسم

 

شایــد باد شــعرهایم را برایــت بــیاورد

 

                                     روزی که دیــگر ننویــسمت

 

                                                                         نه قلــمم خشــکیده

 

                                                                                                               نه شــعرهایم تــمام شــده

 


                                                      فقــط از فراقــت اندکـی دق کــرده ام

 یلدا سپـهــریدلنوشته ای از خودم

[ پنجشنبه 21 خرداد 1394 ] [ 02:27 ب.ظ ] [ یلدا ] [ کامنت () ]
آخرین مطالب