خوابِ بی رویا

باز بی قـرارم مــن

باز هــم تــب دارم

تـب عشــق نیسـت این بار

خســته ام از تــکرار

خســته از قصه های ناتــمام

دل زده از عشقــهای بی فــرجام

تاب نــدارم دیگــر

این سکوت گــوش خــراش را

سنگینــی پلکهایــم

خواب میــخواهد باز

یک خــواب بـی رویا

بر زانــوهای عشــق

کاش باز لالایـی گویــد مادر

تا با آهنــگ دلنشیــنش

پایان یابد قصــه ی این غصــه ها

چــون غصه های کودکــی

که محــو میشد با بوســه ای از مادر

مادر این بار ببنــد پنــجره را

بیــزارم از عشق های پشــت پنجره

نمی دانم کی خشکــید نهال آرزوهایم

نمی دانم کجــای قصــه تمام شدم

ولی هنوز هم عاشقــم

باز موهایــم را ببــاف

باز بوســه بزن بر پیشانیــم

بگــذار برگردم به عشــق

به روزگار کودکــی

خسته ام از همبــازی شدن با گرگــها

بگذار باز باشــم عروســک تـو

باز لالایی بگو که سالهاست بیـــدارم

                               گویی جا مانــده است خوابــهایم

                                                 زیر بالشتـ ــ ـک کودکیــ ــ ـهایــم

 

                                                  یلدا سپهــری

 [ شنبه 11 مهر 1394 ] [ 10:06 ب.ظ ] [ یلدا ] [ کآمــنت () ]
غدیــر


اگر خلــق عالم علــی را می شناختــند ، دوستش میداشتــند و اگر خلــق عالم علــی را دوست میداشتنــد ، جهنــم آفریــده نمیشــدعـیــد غدیــر خــم مبارک باد

[ جمعه 10 مهر 1394 ] [ 10:06 ق.ظ ] [ یلدا ] [ کآمــنت () ]
رسم عاشقی


تنهاتر شــدم با نزول اشــکها

دیگر آرامــم نمی کند هیـچ جادویـی

نه سِحــر حرفهایــت

نه آهنگ ترانه هایـت

دیگر هیچ حســی نبست در دنیایــم

چـــرا مـــن؟

من که خود گـم شده بودم در این رویـا

بس نبــود این همه غربــت

دیگر زیبا نیسـت قصه ی چشمهایــت

دروغســت که دنیایــت هست پشت نگاهــم

نگاه دزدانه ات طعـنه ای بیش نیســت بر تنهاییم

خانه ای که ساختــه بودی پشت چشمــهایم

ویرانــه ای بیــش نیســت

خالیســت تا ناکــجا آباد قلبـــم

برهــوتی از بی کســی

در شبهــای خمـاری و بغــض و تنهایــیم

دیگر انتــظار نمی کشــم عبـور شبانه ات را

ای آمـوزگار ِ روزگار ِ عاشقیــم

دیگر بلد شــده ام راه و رسم عشقــت را

                                  دل شکستـــن ها و دل بریـــدن ها

 

                                                 یلدا سپهـــری

 

[ سه شنبه 7 مهر 1394 ] [ 10:54 ق.ظ ] [ یلدا ] [ کآمــنت () ]
رویای پاییـزی


باز هم پاییــز

فصل عشــق، فصل مـــن

فصل یلدای پایــیزی

زاده ی خــزان عشــق

گم شــده ی جاده ی دلتنگی

خاطرت هســت نیمکــت عاشــقی

تــو و مـــن

وصدای خــش خــش برگــها

که می نواخت نوای عشــق را

 حال  پایــیزیســت تقویم قلبم

ابریــست آسمان دلــم

کنــون پاییــز

به رخم میکــشد نبودنــت را

تو همان برگ زرد پاییــزی

شاعرانه تریــن دروغ عـشـ ــ ــق

و من همان رویای پاییــزی

                         آواره ی پایـیـ ــ ــز تا بهـ ــ ــار


                                      یلدا سپهــری

[ چهارشنبه 1 مهر 1394 ] [ 10:12 ق.ظ ] [ یلدا ] [ کامنت () ]
رویای خیس


تــو را نوشتــن

 

هنــر شاعــری نمی خواهــد

 

تــو خودِ شعــری

 

که جــاری میشــوی

 

میــان کلامــم

 

گرچه با نامهربانیــت گاهــی

 

مچــاله میشــوی میان خشمهایــم

 

ولــی بــاز باران

 

مینویســد تــو را

 

رویِ این خشــم کاغــذی

 

چــون آهنگــی غم انگیــز

 

برای نواختــنِ قصــه ی

 

                        رویــایِ خـیـ ــ ـسِ مـ ــ ـن


                                    یلداسپهـری

[ یکشنبه 22 شهریور 1394 ] [ 01:35 ب.ظ ] [ یلدا ] [ کامنت () ]
عشق دروغین


بیــمار گشتم، بیمار مستِ نگاه تــو

 

تارک دنــبا شدم و دلبستـــگیــهایم

 

فقــط  به خاطر عشـــق تــو

 

اما صد افســوس حاصلی نداشت عشقــت

 

جــــز سیاهــــی

 

غیرتــت کجا رفت آن گاه که دیــو تنهایـی

 

همبســتر شد با رویاهایــم

 

آن گاه که بود تکـــیه گاهــم

 

 دیــوارهای اتاقــم نه شانه های تــو

 

آن گاه که چون آدمــکی بی جان

 

تماشــا کردم غــروب آرزوهایــم را

 

دگر آیــه ی عشـــق نخوان

 

رستــگار نخواهد شــد این قلــب ملحــد

 

قلبــی که با ترتیل هزار آیـ ـ ـه ی عشـ ـ ـق

 

به تــاراج بـــردی

 

با بر ملا شدن دروغهایـــت

 

شکسـ ـ ــته گشـــت و خـ ــ ـوار

 

رها کــن این آدمـــک خستـــه را

 

رسالـــت عشـــق دروغینــت

 

رسانــد مرا به این سیاهــی

 

نشانه نگــیر این سیاهـــی ها را

 

مونــس سالها تنهاییــست این کلاغــها

 

دگر هیــچ نگــو، من عاشــق سیاهــی شده ام

 

                             عاشـ ــ ـق ایــن کلاغـ ــ ــها

 

 

                                     یلدا سپهــری

 


دلنوشته ای از خودم

[ یکشنبه 15 شهریور 1394 ] [ 01:59 ب.ظ ] [ یلدا ] [ کامنت () ]
عشق بی ثمر

با عشــق خو گرفت احساســم

 

جان گرفــت و قد کشــید آرزوهایــم

 

نمی دانــم چه شــد

 

چگونه شــد عشقــی بی ثمــر

 

چون درختــی بی بــر

 

در انتنــظار هیــزم شکــن

 

هیــزم شکن بیــا

 

این درخــت خسـ ــ ـته اســت

 

هر رهــگذری زخمــی زد بر پیـکــرش

 

و رهایــش کرد در بی کســی

 

دلگیــرم از ایــن همه عبــور

 

از رهگــذران سنــگدل

 

که نشــانه می گــیرند

 

کــبوترهای احساســم را

 

حســادت میکننــد گویــا

 

به تنــها آشــیان ایــن درخــت بی ثــمر

 

تاب ندارم هجوم این لحظه های بی کسی را

 

کاش به راســتی درخــت بودم؛

 

در این دنیــای بی عشـ ــ ـق

 

                                کاش درخــتی بودم بی رویای عاشقــ ــ ـی                              یلدا سپــهری                                                                                                 


پ.ن. دنیا جای خوبــی برای عاشـــقی نیســت این بار که به دنیــا آمــدم درخـــت میشـــوم

[ دوشنبه 9 شهریور 1394 ] [ 10:30 ب.ظ ] [ یلدا ] [ کامنت () ]
یادگـار


یه روزی عاشقــــت شــدم بچه بودیـــم یادش بخــیر

هیــشکی نفهمــید حالمــو حتــی خودت یادش بخــیر

یادمــه خونــه ی شــما یه شــهر خــیلی دوری بــود

سالی یبار می دیدمــت رفتنمونم زوری بود

یادش بخــیر روم نمی شــد توی چــشات نـگاه کنم

همیشــه آرزوم بوده اســم تو رو صـــدا کــنم

خجالتــی بودم ولــی تمــوم فکر مــن تو بــود

تا اون غریبــه اومــد و عشــق منو ازم ربــود

ای یادگار کودکــیم ای آسمــون ِ سادگیــم

ای خاطرات اولیـ ــ ـن و آخـ ــ ـرین دلدادگیــم

ای عشـ ـ ـق اولــین برام دعا کن از فکـ ــ ـرت درآم

از اون امید و آرزو مونــده یه قلب پیــر برام

 

[ پنجشنبه 5 شهریور 1394 ] [ 03:29 ب.ظ ] [ یلدا ] [ کامنت () ]
آقا جان باز هم مرا شفا میدهی ...

شنیــده ام بیمار ها شـفا داده اے

بیــمارى هاے لاعــلاج

شنیــده ام بیماران هر چہ نا امیــدتر ، شما رئــوف تر

چــندے است دلم بدجــور بیـمار است،

بہ در هر کجــا رفتم راهــم نداده ،

ردم کردنــد

چنــد سالے است دلم معــتاد بہ گناه اســت...

شنیــده ام بیماران دست بہ پنــجره فــولـاد شما مےکشــند و شفا مےگــیرند

نہ پایم بہ حــرم مےرسد نہ دســت کوتاهم بہ پنجره فــــولـادتـان آقـا ...

دلـ ــ ـــم سخــت بیــمار است ... شفــ ــ ـا مےدهے ؟ولادت هشتـــمین اخـــتر تابناک آسمان امامــت و ولایــت، آقا امام رضا علیه لاســلام مبارکــــ باد.


[ چهارشنبه 4 شهریور 1394 ] [ 12:10 ق.ظ ] [ یلدا ] [ نظرات () ]
آدمـک آخر دنیاسـت بخنــد

 


آدمـک آخر دنیاسـت بخنــد

آدمـک مرگ همینجاست بخنــد

دست خطــی که تو را عاشـق کرد

شوخــی کاغذی ماست بخنــد

آدمــک بچه نشی گریه کنــی

کل دنیا سرابسـت بخنــد

آن خدایــی که بزرگش خوانــدی

به خــدا مثل تو تنهاست بخنــد

آدمـک دنیای من پر از غمــه

همه ی هستیِ من پر از عذا و ماتمــه

آدمـک اشکاتــو پاک کــن

به خــدا این روزگار جهنــمه

آدمـک بچه نشی عاشــق بشی

توی دنیای بی رحمی عاشــق کشی

عاشقــی تو قصه ها مــرد

با دوتا آدمــک تو نقاشــی

آدمــک آخــر دنیاست بخــند

آدمــک مرگ همینجاســت بخــند

دست خطــی که تو را عاشــق کرد

شوخــی کاغذی ماســت بخــند


نغمه رضاییپ.ن. شعـر آدمک آخـر دنیاست بخند یکی از زیباتریــن شعرهاییست که خوندم! سطـر به سطـر این شـعر را دوست دارم. اصل این شعــر از خانم نغمه رضایی است که در سن 16 سالـگی سرودن. ولی این شعـری که من گذاشــتم تو وبلاگم از ترانه های آقای آرش نظم خواه است که تغییراتی در اصـل شعر دادن

 

 

 

 

[ شنبه 31 مرداد 1394 ] [ 03:58 ب.ظ ] [ یلدا ] [ کامنت () ]
آخرین مطالب
صفحات وب

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic